Với các đảng viên thì các nghị quyết của đảng là không thể bỏ qua. Đảng viên cần phải hoàn thành sau khi kết thúc hội nghị học tập. Hôm nay, hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các đảng viên  mẫu bài thu hoạch học tập nghị quyết 12 của đảng mới nhất năm 2017 . Download nhanh cách viết bài thu hoạch sau hội nghị Trung ương 5 khóa XII để đáp ứng tiến trình công việc diễn ra suôn sẻ.

Bài thu hoạch Nghị quyết TW5 được coi là bài bản tổng hợp những ý kiến, đề xuất của các Đảng viên sau khi được học tập. Tiếp nhận những chủ trương, chính sách mới của Nghị quyết. Bên cạnh đó các Đảng viên sẽ tự rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn công việc đang đảm nhận. Dưới đây, là những mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 được hoiluatgia.vn sưu tầm và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu bài thu hoạch học tập nghị quyết 12 của đảng

 

ĐẢNG BỘ ………

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….,ngày…….tháng……năm 2017


BÀI THU HOẠCH
Dùng cho cán bộ chủ chốt tham gia học tập Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
(do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tổ chức vào ngày 07/6/2017)

Họ và tên: …………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………

Qua học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), đồng chí hãy nêu nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

1. Phân tích, làm rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, những mục tiêu, giải pháp được thể hiện trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) thời gian tới trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Liên hệ thực tiễn đơn vị công tác, đồng chí cho biết phải làm gì để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                                                                                                           Người viết thu hoạch

                                                                                                                                                                                              (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết TW 5 khóa XII dành cho cán bộ, đảng viên

ĐẢNG BỘ ………

Chi (đảng bộ)……………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày ….tháng …năm 2017


BÀI THU HOẠCH
Dùng cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Họ và tên: ……………………………………………………

Đảng viên: ……………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………..

Qua học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), đồng chí hãy nêu nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

1. Phân tích, làm rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, những mục tiêu, giải pháp được thể hiện trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị mình công tác.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Liên hệ trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Người viết thu hoạch

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Hiện tại, chúng tôi cung cấp cho các bạn 2 mẫu bài thu hoạch học tập nghị quyết 12 của đảng. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm các mẫu khác vào thời gian gần nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.