Hoiluatgia.vn hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn mẫu bản tự kiểm điểm đảng viết mới nhất. Chúng tôi còn hướng dẫn  cách viết bản kiểm điểm đảng viên chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên trong năm 2018 để biết cách trình bày hoàn chỉnh nội dung bản kiểm điểm đảng viên, phục vụ cho công tác của mình

Cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên cần phải rõ ràng, mạch lạc và trung thực. Nêu rõ những đường lối định hướng, những hoạt động, ưu khuyết điểm trong suốt thời gian công tác. Từ đó xem xét nhận định lại nên làm gì, nên khắc phục hay phát huy như thế nào để xứng đánh với vị trí người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Bản tự kiểm điểm đảng viên Hoiluatgia.vn

Download chi tiết các mẫu viết bản kiểm điểm đảng viên chính thức và mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị ngay hôm nay để thuận lợi cho tiến trình công việc sau này.

Bản tự kiểm điểm đảng viên

ĐẢNG BỘ……………………

Chi bộ…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————-

                       ….., ngày …… tháng…… năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên: …………………………………………….Ngày sinh:………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………..

Đảng:……………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………….

Chi bộ:………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành nhiệm vụ

 Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 

                                                                                                                                                                     NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

                                                                                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên là mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên mới nhất. Hoiluatgia.vn sẽ luôn hỗ trợ mọi vướng mắc cho các bạn. Chỉ cần nhấc may liên hệ trực tiếp đến văn phòng Hoiluatgia.vn để được tư vấn nhanh nhất.