Bạn muốn nghỉ việc tạm thời hay nghỉ việc luôn thì vẫn phải chuyển giao công việc lại cho cá nhân hoặc công ty. Sau đây, Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất. Độc giả tham khảo và áp dụng phù hợp với công việc của mình.

Hiện nay, có rất nhiều loại công việc nên khi bạn nghỉ sẽ có nhiều hình thức bàn giao. Ví dụ như là:

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Biên bản bàn giao công việc kế toán

Biên bản bàn giao công việc khi nghỉ thai sản

Biên bản bàn giao công việc giám đốc

mẫu biên bản bàn giao công việc thủ quỹ

Biên bản bàn giao công việc của giáo viên

Chúng tôi sẽ giới thiệu một vài mẫu cơ bản và thông dụng nhất cho các bạn.

Mẫu biên bản bàn giao công việc 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…../…../20….., tại……………………………………………chúng tôi gồm:

Người bàn giao:………………………………………….Bộ phận:………………………MSNV…………………………

Người nhận bàn giao:…………………………………..Bộ phận:………………………MSNV………………………….

Lý do bàn giao……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Phòng HC-NS

 

Tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

 

TÊN CƠ QUAN                                           CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………

Số: …../BB

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và

………………………….(bên nhận)

 

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại … đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …(bên giao)

và ……(bên nhận) thực hiện theo ……… của ………… ngày ………..

 

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

– Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………..

– Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………..

– Bà: ……………………….. Chức vụ: ……………………………………………..

 

2/ Bên nhận:

– Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………….…………….

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………….……….

– Bà: ………………………… Chức vụ: ……………………………….……………

 

Chủ tọa: Ông ………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông ……………………………………………………………………………….

 

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên …………….. theo biểu thống kê sau:

Bản thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
   

 

 

         
  Cộng:          

 

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………………………

Bằng chữ …………………………………………………………………………………

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

                     CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                        CHỮ KÝ BÊN NHẬN

 

Thư ký cuộc họp                                                                  Chủ tọa cuộc họp

 

Trên là những mẫu bàn giao thông dụng.Ngoài ra còn có nhiều mẫu bàn giao khác mà chúng tôi chưa kịp đưa lên. Độc giả tham khảo và áp dụng vào công việc của mình một cách hợp lý nhất. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được tư vấn sớm nhất.