Biên bản bàn giao là mẫu chứng từ dùng để  giao công việc, thiết bị cho  cá nhân, tổ chức. Hoiluatgia.vn sẽ đưa tới cho các bạn các mẫu biên bản bàn giao mới nhất. Bạn đọc tham khảo bài viết và áp dụng cho từng công việc cho phù hợp nhất.

Có rất nhiều loại bàn giao và sẽ có nhiều mẫu. Mẫu  bàn giao tài liệu,  bàn giao công việc,  bàn giao thiết bị máy móc, biên bản bàn giao hàng hóa , biên bản bàn giao công cụ dụng cụ, biên bản bàn giao tài sản cố định, biên bản bàn giao nhà… Sau đây chúng tôi sẽ đưa cho các bạn một vài mẫu biên bản thường dùng nhất.

Xem thêm:

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất theo quy định.

Mẫu sơ yếu lý lịch đầy đủ và chuẩn xác nhất.

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

TÊN CƠ QUAN
…………………
…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../BB ……………, ngày …… tháng …..năm ……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và
………………………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại …………………….. đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và…… (bên nhận) thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Bà: …………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

2/ Bên nhận:

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Bà: …………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

Chủ tọa: Ông ………………………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông ……………………………………………………………………………………………….

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên……………………… đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………………. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………………………….

Bằng chữ …………………………………………………………………………………………………..

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên …………………………… chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO
Thư ký cuộc họp
CHỮ KÝ BÊN NHẬN
Chủ tọa cuộc họp

 

 

Mẫu biên bản bàn giao công việc 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…../…../20….., tại……………………………………………chúng tôi gồm:

Người bàn giao:………………………………………….Bộ phận:………………………MSNV…………………………

Người nhận bàn giao:…………………………………..Bộ phận:………………………MSNV………………………….

Lý do bàn giao……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Phòng HC-NS

 

Trên là một vài mẫu biên bản bàn giao mới nhất. Hy vọng các bạn sẽ hoàn thành tốt với kiến thức trên. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.