Khi kế toán viết sai các thông số trên hóa đơn như là: sai tên, mã số thuế, ngày tháng, số tiền … Và muốn sửa hóa đơn viết sai đó thì cần phải làm biên bản điều chỉnh hóa đơn. Hoiluatgia.vn hôm nay sẽ đưa đến các bạn mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất và chuẩn quy định nhất.

Tại Điều 3, Khoản 7 thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC .Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Sau đây là mẫu biên bản chỉnh hóa đơn mới nhất do Hoiluatgia.vn cung cấp:

 

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— o0o —

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Số : ……/BBDCHD

 • Căn cứ nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ngày 14 tháng 05 năm 2010;
 • Căn cứ thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014;
 • Căn cứ thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20….., đại diện hai bên gồm có :

BÊN MUA : …………………………………………………………………………

 • Địa chỉ : …………………………………………………………………………
 • Mã số thuế : …………………………………………………………………………
 • Đại diện : …………………………………… Chức vụ : ………………..
 • Giấy ủy quyền : …………………………………………………………………………

BÊN BÁN : …………………………………………………………………………

 • Địa chỉ : …………………………………………………………………………
 • Mã số thuế : …………………………………………………………………………
 • Đại diện : …………………………………… Chức vụ : ………………..
 • Giấy ủy quyền : …………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn …… như sau :

 • Mẫu số hóa đơn : …………………………………………………………………
 • Ký hiệu hóa đơn : …………………………………………………………………
 • Số hóa đơn : …………………………………………………………………
 • Ngày hóa đơn : …………………………………………………………………

Thông tin trên hóa đơn trước khi điều chỉnh :

…………………………………………………………………………………………………..

Được điều chỉnh đúng như sau :

………………………………………………………………………………………………….

Biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản lưu hồ sơ và xuất trình khi cơ quan thuế kiểm tra.

                                                    BÊN MUA                                                                               BÊN BÁN

 

Với mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất như trên. Hy vọng đã giúp các bạn một phần trong giải quyết các hóa đơn sai. Hoiluatgia.vn cung cấp các dịch vụ tư vấn về pháp lý với sự tận tâm và chân thành.