Hiện nay, các vụ tranh chấp đất đai thường được giải quyết bằng hòa giải ở cấp cơ sở. Sau khi kết thúc hòa giải thì việc lập biên bản hòa giải là điều bắt buộc.Vậy mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã có những nội dung gì? Quy định pháp luật về nội dung này như thế nào? Hãy cùng Hoiluatgia.vn tìm hiểu qua bài viết sau.

Theo nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 có quy định về mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai như sau.

Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà …….                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Giữa ông (bà)……………. với ông (bà) ….

Căn cứ theo đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất đề ngày …. của ông (bà) ….      Địa chỉ …. …….

Hôm nay, hồi….giờ….ngày……tháng…..năm…, tại……………, thành phần gồm có:

     Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai:

– Ông (bà) ………………….. Chủ tịch Hội đồng, chủ trì

– Ông (bà)………………………………..chức vụ…… ……..………

– Ông (bà)………………………………..chức vụ…… ……..………

    Bên có đơn tranh chấp:

– Ông (bà)…………..chức vụ………….., đơn vị…………. (nếu là tổ chức).

– Ông (bà)…………………………Số CMND………………….

Địa chỉ nơi ở hiện tại:  …………………………….

   Người bị tranh chấp đất đai: .

– Ông (bà)……………….chức vụ……………, đơn vị……….. (nếu là tổ chức).

– Ông (bà)…………………………Số CMND……………..

Địa chỉ nơi ở hiện tại:  …………………………………………

   Người có quyền, lợi ích liên quan (nếu có):

– Ông (bà)………………..chức vụ……………., đơn vị…………. (nếu là tổ chức).

– Ông (bà)…………………………Số CMND………………….

Địa chỉ nơi ở hiện tại:  ………………………………………. .

     Nội dung:

– Chủ tịch hội đồng hòa giải: Nêu rõ lý do hòa giải. Giới thiệu thành phần tham dự hòa giải. Tư cách tham dự của người tranh chấp, người bị tranh chấp và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Công bố nội dung hòa giải, hướng dẫn các bên tham gia hòa giải, cách thức hòa giải để đảm bảo phiên hòa giải có trật tự và hiệu quả.

– Cán bộ địa chính báo cáo tóm tắt kết quả xác minh (lưu ý không nếu hướng hòa giải).

–  Ý kiến của các bên tham gia hòa giải tranh chấp đất đai:

+ Ý kiến phát biểu của người tranh chấp (nêu nội dung, yêu cầu hòa giải, tài liệu chứng minh …);

+ Ý kiến phát biểu của người bị tranh chấp (phản biện lại ý kiến của người có đơn tranh chấp, tài liệu chứng minh, yêu cầu …);

+ Ý kiến của người có liên quan;

+ Ý kiến của các thành viên Hội đồng hoà giải.

     – Kết luận: Trên cơ sở các ý kiến tại phiên hòa giải và thông tin, tài liệu thu thập được, người chủ trì kết luận các nội dung sau:

     + Diện tích đất đang tranh chấp có hay không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

     + Những nội dung đã được các bên tham gia hoà giải thoả thuận, không thoả thuận. Trường hợp không thoả thuận được thì ghi rõ lý do;

     + Hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất trong trường hợp hoà giải không thành

+ Trường hợp hòa giải thành thì ghi rõ trong Biên bản: Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp không có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành hôm nay thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân (cấp xã) sẽ tổ chức thực hiện kết quả hòa giải thành.

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; Biên bản được lập thành … giao cho người tranh chấp, người bị tranh chấp mỗi người một bản và lưu tại UBND … một bản.

Người chủ trì                                                                                       Người ghi biên bản

     (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)                                                                  (ký, ghi rõ họ tên)  

Các bên tranh chấp đất đai                                                   Các thành viên Hội đồng hòa giải

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Các bên có liên quan

                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

Quy định cần biết về hòa giải tranh chấp đất đai

Sau 10 ngày kể từ lúc lập biên bản đã hòa giải thành thành công. Các bên tranh chấp có ý kiến khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành. Thì Chủ tịch UBND cấp xã tiến hành tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải. Để xem xét, giải quyết đối với các nội dung được bổ sung mới sau đó phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

– Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất. Thì UBND cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền. Để giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai.

– Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành. Mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải. Thì UBND cấp xã lập biên bản hòa giải không thành cũng như hướng dẫn các bên gửi đơn khởi kiện để quyền giải quyết tranh chấp tại các cấp có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về nội dung hòa giải tranh chấp đất đai. Nếu quý khách vẫn còn nội dung cần tư vấn hoặc muốn sử dụng dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Xin vụi lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn tranh chấp đất đai trực tuyến để được giải quyết nhanh nhất..