Khi sảy ra sự cố khi xuất hóa đơn GTGT thì phải làm sao? Chúng ta cần phải hủy hóa đơn đó và xuất hóa đơn mới. Vậy muốn hủy hóa đơn thì phải làm gì? Muốn hủy hóa đơn thì chúng ta cần phải làm biên bản hủy hóa đơn. Biên bản hủy hóa đơn được lập ra và có sự xác nhận của cả 2 bên.

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây:

Biên bản hủy hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————o0o————–

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số …./BBTHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày ……./……./…… chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện: ……………………………… Chức vụ: ……………………………………………..

BÊN BÁN: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: ……………… do ……………… phát hành ngày ………………………..

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn giá tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6
Cộng tiền hàng
Thuế xuất GTGT: …………………….. Tiền thuế GTGT: ………………………………………………
Tổng cộng tiền thanh toán: …………………………………………………………………………………..

Số tiền viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………

3. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. (ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa)

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

 

Đây là mẫu biên bản hủy hóa đơn gtgt mới nhất theo thông tư 39/2014/TT-BTC . Bạn còn thắc mắc hay cần thêm tư vấn xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn. Chúng tôi sẽ giải đáp các vướng mắc của bạn nhanh nhất.