Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là văn bản được sử dụng khi hợp đồng thuê nhà hết hạn. Bạn phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng để tránh những rắc rối sau này. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho bạn mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất. Bạn đọc tham khảo và áp dụng vào trường hợp của mình một cách phù hợp.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà dưới đây là mẫu thanh lý hợp đồng chuẩn. Được sử dụng rộng rãi. Với biên bản này, các bạn có thể sử dụng miễn phí khi cần thanh lý hợp đồng thuê nhà đúng hạn hoặc trước thời hạn.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số :    đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :

BÊN CHO THUÊ NHÀ :  (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà :……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh :………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số :……………………….do………………………

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

 

BÊN THUÊ NHÀ (Gọi tắt là Bên B)

Công ty :……………………………………………………………………………..

Trụ sở số :…………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :…………………………………………….

Do Ông (Bà) :……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh :…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số :……………………….do…………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú :………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số :………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau :

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố  Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN A                                                             BÊN B

                                               (ký và ghi rõ họ và tên)                                (ký và ghi rõ họ và tên)

 

Trên là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp miễn phí . Bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn về nhà đất. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.