Biên bản thu hồi hóa đơn được sử dụng khi thông tin trên hóa đơn trước đó có sự sai lệch. Kế toán cần thu hồi hóa đơn để làm biên bản điều chỉnh hóa đơn. Việc thực hiện thu hồi hóa đơn sẽ đơn giản nếu bạn có mẫu biên bản thu hồi hóa đơn. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các bạn mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất. Bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng cho phù hợp nhất.

Căn cứ Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập tại thông tư số 39/2014/TT-BTC. Thì trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ. Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Sau đây là Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP
Số ….

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A : ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại : …………………………………………….. MST: …………………………………………………

Do Ông (Bà) : …………………………………………. Chức vụ : ……………………………………………

BÊN B : ………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại : …………..…………………………………. MST: ………………………….……………………….

Do:…………………………………….…………………….Chức vụ : …………..…………………………………..

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ………….. ngày …………………

Lý do thu hồi : …………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A   ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là nội dung về Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn. Bạn đọc tham khảo thêm biên bản điều chỉnh hóa đơn để hoàn thành nốt thủ tục thu hồi hóa đơn. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý. Quý khách liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh nhất..