Khấu hao tài sản cố định là việc định giá một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng. Do đó, doanh nghiệp phải thực hiện trích khấu hao tài sản cố định. Để thu hồi vốn và tái tạo tài sản cố định mới phục vụ cho kỳ sản xuất tiếp theo. Hoiluatgia.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách tính khấu hao tài sản cố định mới nhất và chuẩn nhất.

Định nghĩa của khấu hao tài sản cố định

Như ta đã biết, khấu hao tài sản cố định là việc đưa dần giá trị tài sản cố định vào chi phí kinh doanh hình thành nên 1 quỹ  là quỹ khấu hao. Nhằm tái tạo tài sản cố định.Nhưng việc khấu hao tài sản cố định có ý nghĩa rất lớn về cả góc độ doanh nghiệp lẫn quốc gia.

Các loại tài sản cố định

– TSCĐ hữu hình: Theo chuẩn mực Kế toán số 02. TSCĐ hữu hình được định nghĩa: là những tài sản có hình thái vật chất do DN nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất – kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ;

– TSCĐ vô hình: Được định nghĩa theo Chuẩn mực Kế toán số 03. Là tài sản không có hình thái vật chất. Nhưng xác định được giá trị và do DN nắm giữ. Sử dụng trong sản xuất – kinh doanh, cung cấp dịch vụ. Hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ;

– TSCĐ thuê tài chính theo Quyết định 206: Là những tài sản cố định mà DN thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê. Hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính. Ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

Cách tính khấu hao tài sản cố định

Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các cách tính khấu hao tài sản cố định. Đây là những cách tính mà chúng tôi sưu tập và hoàn chỉnh chuẩn nhất.

1. Phương pháp khấu hao đường thẳng

-Nội dung của phương pháp

Tài sản cố định (TSCĐ) trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

+Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho TSCĐ theo công thức dưới đây:

Nguyên giá của TSCĐ

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ = ——————————————

Thời gian sử dụng của TSCĐ

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

-Trường hợp thời gian sử dụng hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi

Doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toan chia cho thời gian sử dụng xác định lại hoặc thời gian sử dụng còn lại (được xác định là chênh lệch thời gian sử dụng đã đăng ký trừ thời gian đã sử dụng) của TSCĐ.

-Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng TSCĐ

Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng TSCĐ được xác định là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao lũy kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của TSCĐ đó.

2. Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

-Nội dung phương pháp

Mức trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như sau:

+Xác định thời gian sử dụng của TSCĐ

+Xác định mức trích khấu hao năm của TSCĐ trong các năm đầu theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ = Gía trị còn lại của TSCĐ × Tỷ lệ khấu hao nhanh

Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng  mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ. Thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.

Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

3. Phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

TSCĐ trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp trích khấu hao theo số lượng. Khối lượng sản phẩm như sau:

-Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của TSCĐ. Doanh nghiệp xác định tổng số lượng. Khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ. Gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.

-Căn cứ tình hình thực tế sản xuất. Doanh nghiệp xác định số lượng. Khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của TSCĐ.

-Xác định mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng × Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

Trong đó:

Nguyên giá của TSCĐ

Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 đơn vị SP= ————————————–

Sản lượng theo công suất thiết kế

Mức trích khấu hao năm của TSCĐ bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:

Mức trích khấu hao năm của TSCĐ = Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm × Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm..