Văn phòng Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp mẫu giấy biên nhận hồ sơ ban hành theo thông tư số 01/2011/TT-BNV. Mẫu giấy biên nhận hồ sơ nêu rõ thông tin của người biên nhận hồ sơ, thông tin của người nhận hồ sơ, hồ sơ, giấy tờ tài liệu cần gửi…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy biên nhận hồ sơ tại đây. 

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       /GBN- …(3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Hồ sơ….

 

Họ và tên:…………………… (5) ………………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác:…………………………………………………………………………….

Đã tiếp nhận hồ sơ của:

Ông (bà): …………………………. (6) ………………………………………………….. bao gồm:

1……………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………… (7) ……………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………. ./.

Nơi nhận:
– …. (8)….;
– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI TIẾP NHẬN

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người tiếp nhận hồ sơ.

(6) Họ và tên, nơi công tác hoặc giấy tờ tùy thân của người nộp hồ sơ.

(7) Liệt kê đầy đủ, cụ thể các văn bản, giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ.

 

Với hướng dẫn về mẫu biên nhận hồ sơ như trên, chúng tôi hy vọng đã giúp quý khách đã hiểu rõ. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!