Hoiluatgia.vn hôm nay giới thiệu với các bạn mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất. Với mẫu này, sẽ giúp cho các bạn thuận tiện hơn trong việc giao dịch hiện nay.

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán.Hoiluagia.vn xin gửi đến các bạn tham khảo Giấy đề nghị thanh toán được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xem thêm:

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp mới nhất theo quy định hiện hành.

Mẫu thanh lý hợp đồng – Biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất.

Mẫu công văn xin hủy khai mới nhất theo quy định hiện hành.

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày … tháng … năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………………………….. (Viết bằng chữ):…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo:…………………………………………………….. chứng từ gốc).

Người đề nghị
thanh toán

(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán

 

Góc trên bên trái của tờ đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Tờ đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

  • Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).
  • Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
  • Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập tờ đề nghị thanh toán. Tờ đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.