Hợp đồng kinh tế là văn bản thể hiện sự trao đổi hàng hóa, công việc … giữa các bên với nhau. Hiện nay, do đặc thù của từng công ty, hàng hóa mà có nhiều mẫu hợp đồng kinh tế. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các bạn mẫu hợp đồng kinh tế thông dụng và mới nhất hiện nay. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Nhằm giúp các bạn biết thêm một loại hợp đồng mới. Cũng như biết cách soạn thảo một hợp đồng kinh tế đúng chuẩn để dùng lúc mình cần. Hoiluatgia.vn xin gửi đến các bạn những mẫu hợp đồng kinh tế thông dụng nhất như: mẫu hợp đồng kinh tế thông dụng nhất; mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình; mẫu hợp đồng kinh tế dịch vụ cho thuê tài sản hoặc tư liệu sản xuất; mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa,… Đây là những mẫu thông dụng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần có của một hợp đồng chuẩn.

Mẫu hợp đồng kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SỐ: /HĐKT
V/v …………………………………………..

 

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….. tại ………………………………….. chúng tôi gồm có:

A/ Đại diện bên A:

Đại diện: ………………………………………………………………………………Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………..

MST:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………….

B/ Đại diện bên B:

Đại diện: ……………………………………………………………………………Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Tài khoản:………………………………………………………………………………………………….

MST:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………….

Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau

Điều I: NỘI DUNG  HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: Dịch chuyển, căng chỉnh tuyễn cáp, cột treo cáp từ cổng trại giam Vĩnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh – Trạm Viễn Thông Đạo Trù, với khối lượng công việc cụ thể như sau:

 

ĐIỀU II: ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG:

………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU III: TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

– Ngày khởi công: Ngày …… tháng ……năm 20…..

– Ngày hoàn thành: Ngày …… tháng ……..năm 20…..

Điều IV : GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH QUYẾT TOÁN:

– Giá trị hợp đồng trước thuế là:…………………………………..

– Thuế VAT 10%: …………………………………………………….

– Tổng giá trị hợp đồng: ………………………………………….

Bằng chữ: (Bảy triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm bảy mươi mốt đồng).

– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào công ty.

– Ngay sau khi bàn giao công trình đã hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Điều VI: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

+ Trách nhiệm A:

– Bàn giao mặt bằng cho bên B thi công, hồ sơ thiết kế thi công.

– Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình sửa chữa thi công công trình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình.

+ Trách nhiệm bên B:

– Lập phương án thi công trên cơ sở thiết kế kỹ thuật.

– Huy động nhân lực, máy móc thi công theo phương án được duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật công trình.

– Tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn trong lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Điều VII: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

– Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với thoả thuận về chất lượng, tiến độ công trình, thời hạn thanh toán thì bên vi phạm phải chịu phạt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

– Nếu bên B thi công, sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng của công trình phải sửa chữa và làm lại.

– Việc vi phạm hợp đồng của các bên mà gây thiệt hại vật chất cho phía bên kia thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị thực tế.

Điều VIII: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B