Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chuẩn được quy định thế nào? Cách viết ra sao để đầy đủ và chính xác. Hãy cùng Hoiluatgia.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất theo quy định của pháp luật

Hợp đồng mua bán nhà đất được căn cứ theo quy định tại Bộ luật dân sự, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Và được viết như sau:

Xem thêm:

Thủ tục mua bán nhà đất – Điều kiện, Hồ sơ và Các bước thực hiện.

Thủ tục sang tên nhà đất – Hồ sơ và các bước thực hiện theo quy định.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất theo quy định.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ðộc lập – Tự do – Hạnh Phúc

********

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT

………., ngày…..tháng…..năm……

Hôm nay, ngày……tháng……….năm………, tại…………………………………………chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

BÊN BÁN (1):

Ông (Bà): ……………………………………………..……………………….Sinh ngày ….tháng…….năm …

Chứng minh nhân dân số:…………… do……………………………….cấp ngày……tháng……năm…….

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):  …………………………………………….Sinh ngày….tháng……năm…….

Chứng minh nhân dân số:…………….… do………………..………………cấp ngày…..tháng…..năm….

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:…….đường………………………….phường/xã ……………..………
quận/huyện……………………………………….thành phố/tỉnh…………………………………………………(2)

BÊN MUA (1):

Ông (Bà): ………………………………………..……………………….Sinh ngày ….tháng…….năm …….

Chứng minh nhân dân số:…………… do……………………………….cấp ngày……tháng……năm…….

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):  …………………………………………….Sinh ngày….tháng……năm…….

Chứng minh nhân dân số:…………….… do………………..………………cấp ngày…..tháng…..năm….

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:…….đường………………………….phường/xã ……………..………
quận/huyện……………………………………….thành phố/tỉnh……………………………………………………..(2)

Bằng hợp đồng này, Bên bán bán cho Bên mua toàn bộ ngôi nhà với những thỏa thuận sau đây :

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: …………….. đường………………………….. phường/xã……………….. quận/huyện………………….thành phố/tỉnh…………………………….(3), có thực trạng như sau :

a. Nhà ở :

– Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

– Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

– Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

– Kết cấu nhà: …………………………………………………………

– Số tầng: ……………………………………………………………..

b. Đất ở :

– Thửa đất số: ………………………………………………………..

– Tờ bản đồ số: ………………………………………………………

– Diện tích: …………………………………………………………….m2

– Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………….m2

c. Các thực trạng khác:              (4)

(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)

2. Ông ……………………………..và Bà………………………..là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số……ngày….. tháng……năm…..

Do …………………………………………………………………….cấp (5)

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

1. Giá mua bán toàn bộ căn nhà nêu trên là: ……………(bằng chữ: ……………………………..………. ).

2. Bên mua thanh toán một lần cho bên bán bằng đồng việt nam (6).

3. Bên mua giao và Bên bán nhận đủ số tiền mua bán căn nhà nêu trên. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà

1. Bên bán giao và Bên mua nhận ngôi nhà đúng như thực trạng nêu trên vào ngày ……….tháng…………năm……………; trong thời hạn chưa giao nhà, Bên bán có trách nhiệm bảo quản ngôi nhà đó.

2. Bên bán giao và Bên mua nhận bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” (5) vào ngày….….tháng…………năm………….

Điều 4.Việc nộp thuế và lệ phí

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán ngôi nhà gồm: thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và lệ phí công chứng do bên mua chịu trách nhiệm  nộp (7).

Điều 5. Đăng ký quyền sở hữu nhà

1. Bên mua có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký trước bạ sang tên đối với ngôi nhà nêu trên tại…………………………………………………………………………………………………………………

Bên bán phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bên mua hoàn thành thủ tục đăng ký trước bạ sang tên tại ……………………………………………………………………………………………………………………

2. Quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên được chuyển cho Bên mua, kể từ thời điểm Bên mua thực hiện xong việc đăng ký trước bạ sang tên tại ………………………………………………………………………

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành, thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Các thỏa thuận khác

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để  thực hiện. (8)

Điều 8. Cam kết của các bên

Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1. Bên bán cam kết :

a. Ngôi nhà nêu trên :

– Thuộc quyền sở hữu của Bên bán;

– Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;

– Không bị thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;

– Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.

b. Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên;

c. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (5) nêu trên là bản chính;

d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên mua đã ghi trong hợp đồng này.

2. Bên mua cam kết:

a. Đã xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng ngôi nhà nêu trên, kể cả các giấy tờ về quyền sở hữu nhà, đồng ý mua và không có khiếu nại gì về việc công chứng (chứng thực) hợp đồng này;

b. Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với Bên bán đã ghi trong hợp đồng này;

c. Phần diện tích ngoài chủ quyền, vi phạm quy hoạch, Bên mua cam kết chấp hành theo các quy định của Nhà nước.

3. Hai bên cùng cam kết:

a. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

b. Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” (5) số …………ngày…………tháng………..năm……….do ……………………………….cấp cho Ông ……………………… và vợ là Bà……………………………………..

để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

c. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

Điều 9. Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này (9), đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có………trang, các bản đều giống nhau. Bên bán giữ 01 bản, Bên mua giữ 01 bản và 01 bản lưu  tại……………………………………………………….

BÊN BÁN                                                                                                                   BÊN BÁN

(Ký và ghi rõ họ và tên)                                                                                             (Ký và ghi rõ họ và tên)

 

Cách trình bày nội dung

Hoiluatgia.vn xin hướng dẫn cách viết nội dung hợp đồng mua bán nhà đất ở chi tiết như sau:

(1) – Ghi họ và tên bên bán. Trường hợp các bên bán nhà đất trong hợp đồng là cá nhân. Thì ghi đầy đủ thông tin của những người đó theo hướng dẫn. Nếu bên mua là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì ghi hộ chiếu. Nếu có đại diện, thì ghi họ tên, giấy tờ tùy thân và tư cách của người đại diện.

– Trường hợp các bên ký kết hợp đồng là tổ chức. Thì phải có đầy đủ thông tin các mục như: Tên tổ chức, Tên viết tắt, Trụ sở tại, Quyết định thành lập số, Điện thoại, Người đại diện, Chức vụ, CMND.

(2) Trường hợp 2 vợ chồng thường trú ở 2 địa chỉ khác nhau. Thì ghi rõ địa chỉ thường trú riêng của từng người.

(3) Nếu nhà đất ở nằm tại vùng nông thôn thì ghi rõ từ xóm (ấp, bản).

(4) Nêu các thông tin liên quan đến khu đất như: Quyền sử dụng bất động sản liền kề khu nhà đất, hạn chế xây dựng của cơ quan nhà nước ở nơi đó… Nếu khu nhà đất đang giao dịch là đang nhà cho thuê để ở. Thì ghi rõ họ, tên người thuê, văn bản xác định người thuê khước từ việc mua ngôi nhà theo các điều kiện do bên bán đặt ra. Hoặc hết thời hạn thông báo mà người thuê không trả lời.

(5) Trường hợp chưa được cấp sổ đỏ và quyền sở hữu nhà ở. Thì ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu lô đất, quyền sử dụng nhà ở.

(6) Trường hợp thanh toán nhiều lần thì ghi rõ số lần thanh toán, số tiền của từng lần, bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản.

(7) Trường hợp các bên có thỏa thuận khác về việc nộp thuế và lệ phí thì ghi rõ bên nào nộp, số lượng nộp cho từng loại thuế, lệ phí.

(8) Ghi các thỏa thuận khác ngoài các thỏa thuận đã nêu;

(9) Trong trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị Công chứng viên đọc hợp đồng. Thì ghi người yêu cầu công chứng đã nghe đọc hợp đồng.

Quy định liên quan của pháp luật

1. Hợp đồng mua bán nhà đất phải được lập thành văn bản. Có công chứng hoặc chứng thực.

2. Hợp đồng mua bán nhà được quy định tại Bộ luật dân sự, Luật Nhà ở. Và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Giá mua bán nhà đất do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, khi tính phí, thuế cơ quan Nhà nước sẽ tính theo bảng giá nhà đất tại địa phương.

4. Trước khi mua bán nhà, việc kiểm tra, thẩm định giấy tờ nhà đất. (xem có đầy đủ và hợp pháp không ? có bị giải tỏa, vướng quy hoạch ? …) là những điều tối quan trọng. Tốt nhất là nên nhà người có kinh nghiệm và kiến thức về việc này (như luật sư) giúp đỡ.

5. Việc mua thanh toán tiền do các bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng mua bán nhà. Trong thời gian thanh toán, bên mua nhà ở được quyền sử dụng nhà ở và có trách nhiệm bảo trì nhà ở đó. Trừ trường hợp nhà ở còn trong thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc các bên có thỏa thuận khác.

6. Việc bán nhà đất thuộc sở hữu chung thì phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu bằng văn bản. Nếu có chủ sở hữu nhà đất thuộc sở hữu chung không đồng ý bán thì người còn lại có quyền làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu nhà ở nhà ở thuộc sở hữu chung được quyền ưu tiên mua nếu muốn.

7. Nếu chủ sở hữu bán nhà đất đang cho thuê. Thì phải thông báo cho bên thuê nhà ở biết về việc trên. Bên thuê được ưu tiên mua nhà đất nếu không có chỗ ở khác và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bên thuê nhà ở.

8. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở tính từ ngày hợp đồng mua bán nhà ở được công chứng hoặc chứng thực.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chuẩn được quy định thế nào? Cách viết ra sao để đầy đủ và chính xác. Hãy cùng Hoiluatgia.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây.