Mẫu hợp đồng thuê nhà được quy định như thế nào?  Nội dung thường có trong hợp đồng thuê nhà và cách viết ra sao…. Bài viết sau đây Hoiluatgia.vn sẽ phân tích chi tiết về nội dung này. Hi vọng nó sẽ có ích cho mọi người.

Hợp đồng thuê nhà loại giấy tờ cần thiết nhằm tránh những rắc rối không đáng có trong quá trình cho thuê nhà. Sau đây là mẫu hợp đồng thuê nhà cũng như các nội dung thường có để các bạn tham khảo và sử dụng khi cần..

Xem thêm:

Xin giấy phép xây dựng nhà ở| Thủ tục tiến hành và Hồ sơ cần chuẩn bị.

Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở trọn gói theo mẫu mới nhất.

Mẫu đơn xin sửa chữa nhà và Thủ tục xin cấp phép tại cơ quan nhà nước.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hợp đồng thuê nhà được lập và ký tại ……….. ngày……. tháng ……… năm 2018. Giữa các bên có tên dưới đây:

BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN A):

Đại diện:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CMTND số: ..             Ngày cấp:………..                    .   Nơi cấp: ………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ (BÊN B)

Đại diện:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CMTND số: ..             Ngày cấp:………..                    .   Nơi cấp: ………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung hợp đồng thuê nhà

Sau khi thảo luận, Hai Bên đã đI đến thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà với các điều khoản và điều kiện dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CHO THUÊ TRONG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê căn hộ (căn nhà) tại địa chỉ ………………………………………………….thuộc sở hữu hợp pháp của Bên A. Bên B được toàn quyền sử dụng ngôi nhà theo mục đích cá nhân với điều kiện không vi phạm pháp luật.

Diện tích quyền sử dụng đất:……………….m2;

Diện tích căn nhà                 :………………..m2;

1.2. Bên A cam kết là chủ hợp pháp của đất và nhà ở gắn liền trên đất . Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luât nếu có tranh chấp phát sinh từ tài sản cho thuê trên .

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ NHÀ

2.1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê ngôi nhà với thời hạn là………năm kể từ ngày bàn giao ngôi nhà cho Bên B;

2.2. Hết thời gian thuê ghi trong hợp đồng nếu bên B có nhu cầu tiếp tục sử dụng. Thì Bên A phải ưu tiên cho Bên B tiếp tục thuê.

Điều 3. TIỀN THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Tiền thuê:

–  Tiền thuê: là ……………………………../tháng. (Bằng chữ:………………………….. một tháng).

–  Tiền thuê nhà chưa bao gồm: Các khoản thuế và Chi phí vệ sinh, tiền điện, nước, điện thoại, lệ phí phát sinh từ việc tiêu thụ dịch vụ. Hoặc hàng hoá của Bên B trong quá trình sử dụng diện tích thuê.

–  Trong Thời hạn thuê quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng tiền thuê nhà sẽ không thay đổi. Trường hợp Bên A tự ý thay đổi tiền thuê nhà nhưng Bên B không đồng ý. Dẫn đến việc các bên không thể thống nhất về tiền thuê và hợp đồng chấm dứt. Thì coi như Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B theo quy định tại Khoản 7.2 Điều 7 của Hợp đồng.

3.2  Đặt cọc: Bên B sẽ đặt cọc một khoản tiền là 01 tháng tiền thuê nhà cho Bên A. Khi hợp đồng chấm dứt Bên A sẽ hoàn trả lại cho Bên B khoản tiền này. Số tiền này cũng nhằm bảo đảm bên B đã thanh toán đầy đủ các khoản mục được ghi trong điều 3.1.2.2

3.3 Phương thức thanh toán tiền thuê:

– Thời hạn thanh toán: tại thời điểm hai bên ký Hợp đồng này. Bên B sẽ thanh toán cho Bên A Tiền thuê trong (06) sáu tháng. Trước khi kết thúc (06) sáu tháng thuê đầu tiên (05) năm ngày, Bên B sẽ thanhtoán nốt cho Bên A (06) sáu tháng Tiền thuê tiếp theo.

– Bên B sẽ thanh toán cho Bên A Tiền thuê bằng tiền mặt. Bên B thanh toán cho Bên A số tiền thuê nhà làm 01 lần, tương ứng với 06 tháng tiền thuê nhà. Việc thanh toán bằng tiền Việt theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng ngoại thương vào thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ

4.1. Quyn lợi của Bên Cho Thuê:

– Yêu cầu Bên B thanh toán Tiền Thuê và Chi phí sử dụng Diện Tích Thuê đầy đủ, đúng hạn theo thoả thuận trong Hợp Đồng

– Yêu cầu Bên B phải sửa chữa phần hư hỏng, thiệt hại do lỗi của Bên B gây ra.

4.2. Nghĩa vụ của Bên Cho Thuê:

– Bàn giao ngôi nhà cho thuế theo đúng thời gian quy định trong Hợp Đồng;

– Đảm bảo việc cho thuê theo Hợp Đồng này là đúng quy định của pháp luật;

– Đảm bảo cho Bên B thực hiện quyền sử dụng Diện Tích Thuê một cách độc lập và liên tục trong suốt Thời Hạn Thuê, trừ trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc các quy định của Hợp Đồng này.

– Không xâm phạm trái phép đến tài sản của Bên B trong phần Diện Tích Thuê. Nếu Bên A có những hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Bên B trong Thời Gian Thuê thì Bên A phải bồi thường.

– Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại Hợp Đồng này hoặc/và các văn bản kèm theo Hợp đồng này; hoặc/và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ

5.1. Quyn ca Bên Thuê:

– Nhận bàn giao Diện tích Thuê theo đúng thoả thuận trong Hợp Đồng;

– Được sử dụng phần Diện Tích Thuê làm nơi để ở và các hoạt động hợp pháp khác;

– Yêu cầu Bên A sửa chữa kịp thời những hư hỏng không phải do lỗi của Bên B trong phần Diện Tích Thuê để bảo đảm an toàn;

– Được tháo dỡ và đem ra khỏi phần Diện Tích Thuê các tài sản, trang thiết bị của bên B đã lắp đặt trong phần Diện Tích Thuê khi hết Thời Hạn Thuê hoặc Đơn phương chấm dứt hợp đồng Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng.

5.2. Nghĩa vụ của Bên Thuê:

– Sử dụng Diện Tích Thuê đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

– Thanh toán Tiền Đặt Cọc, Tiền Thuê đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận;

– Trả lại Diện Tích Thuê cho Bên A khi hết Thời Hạn Thuê hoặc chấm dứt Hợp Đồng Thuê;

– Mọi việc sửa chữa, cải tạo, lắp đặt bổ sung các trang thiết bị làm ảnh hưởng đến kết cấu của căn phòng…, Bên B phải có văn bản thông báo cho Bên A và chỉ được tiến hành các công việc này sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;

– Tuân thủ một cách chặt chẽ quy định tại Hợp Đồng này. Các nội quy phòng trọ (nếu có) và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 6. Chấm dứt Hợp đồng

6.1       Hợp đồng đương nhiên chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

–   Hết thời hạn mà các bên không thoả thuận về việc gia hạn hợp đồng.

–   Căn nhà cho thuê không còn vì lý do bất khả kháng hoặc do hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6.2       Các trường hợp khác làm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng:

–   Các bên thoả thuận về việc chấm dứt hợp đồng;

Điều 7. Cam kết của các bên

7.1       Hợp đồng này thiết lập toàn bộ các thỏa thuận giữa hai bên. Và thay thế cho mọi thỏa thuận, thảo luận, cam kết trước đó. Những trường hợp không nằm trong điều khoản quy định sẽ được hai bên đề nghị bằng văn bản. Hoặc cùng nhau bàn bạc thống nhất, ký kết dưới hình thức phụ lục hợp đồng.

7.2      Nếu một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Thì phải báo cho bên kia biết ít nhất 03 tháng trước ngày dự định chấm dứt  đồng thời phải bồi thường số tiền như sau:

–    Nếu Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì Bên A phải bồi thường cho Bên B 06 tháng tiền thuê nhà.

–   Nếu Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì Bên B phải bồi thường cho Bên A như sau: Nếu Bên B đơn phương chấm dứt trong khoảng thời gian 03 tháng đầu tiên thì Bên B sẽ bồi thường những tháng còn lại của kỳ thanh toán.

7.3       Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh sẽ được hai bên giải quyết trên tinh thần hợp tác thương lượng. Trường hợp cả hai bên không tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

7.4        Hợp đồng được lập thành (02) bốn bản. Mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau trong trường hợp sảy ra tranh chấp.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê nhà ở mới nhất của chúng tôi. Hy vọng các bạn sẽ áp dụng thành công trong trường hợp của mình. Để được tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.