Hoiluatgia.vn hôm nay sẽ gửi tới các bạn đặc biệt là các kế toán mẫu bảng chấm công làm thêm giờ chuẩn nhất và mới nhất hiện nay. Để thống kê và đánh giá người lao động qua các thời gian làm thêm. Hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu về mẫu bảng chấm công cũng như cách điền các ô mục trên bảng nhé.

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Tại sao phải có bảng chấm công làm thêm giờ? Mục đích làm mẫu bảng chấm công làm thêm giờ dùng để theo dõi thời gian làm thêm thực tế. Ngoài thời gian lao động chính quy định để tính thời gian nghỉ bù. Hay là thanh toán tiền lương cho người lao động.

 

Mẫu 1: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 01b – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mới nhất
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mới nhất

  

Mẫu 2: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200/2014/TT- BTC.

Đơn vị:………………………….

Bộ phận:..……………………..

Mẫu số 01b – LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mới nhất
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mới nhất

 

    Ngày.....tháng.....năm
Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm

(1Ký, họ tên)

Người chấm công

(2Ký, họ tên)

Người duyệt

(3Ký, họ tên)

 Mẫu 3: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:

Địa chỉ:

Mẫu số: 01b- LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mới nhất
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mới nhất

Mẫu 4: Mẫu phiếu đăng ký làm thêm giờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THÊM GIỜ

Tháng ……. năm …..

Tên đơn vị: …………………………………………………… bố trí nhân sự làm thêm giờ

Họ và tên cán bộ làm thêm giờ: ………………………………………………………

Chức vụ ……………………………………………………………………………………….

Thời giam làm thêm: ………………………………………………………………………

Nội dung công việc: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

………., ngày…..tháng…..năm….
PHÒNG

TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

TRƯỞNG ĐƠN VỊ CÁN BỘ LÀM THÊM GIỜ