Mẫu bảng lương hàng tháng được kế toán tính toán rồi phát tiền cho nhân viên. Để công việc tính lương được chuẩn cũng như dễ dàng. Bạn nên tham khảo mẫu bảng lương sau đây. Nó sẽ giúp cho bạn tự tính tiền lương chuẩn và giúp kế toán đơn giản hơn trong việc tính lương. Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau.

Bảng thanh toán tiền lương được lập tự động hàng tháng cho từng nhân viên. Dựa vào một số chứng từ liên quan làm căn cứ tính lương tháng cho nhân viên. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành.

Mẫu bảng lương mới nhất

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Bộ phận:…………….

Mẫu số: 02 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số:………………………….

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng:……….Năm:…………..

STT Họ và tên Bậc lương Hệ số Lương sản phẩm Lương thời gian Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương Phụ cấp thuộc quỹ lương Phụ cấp khác Tổng số Tạm ứng kỳ I Các khoản phải khấu trừ vào lương   Kỳ II được lĩnh
Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH …… Thuế TNCN phải nộp Cộng Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………………………..

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày….tháng….năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên)