Biên bản bàn giao tài sản được lập để bàn giao lại tài sản giữa 2 bên giao và nhận. Hoiluatiga.vn cung cấp mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất. Mẫu biên bản bàn giao này được lập dựa trên những điều khoản mà 2 bên đã thỏa thuận. Bạn đọc tham khảo và áp dụng vào trường hợp của mình phù hợp nhất.

 

Nội dung  của mẫu biên bản bàn giao tài sản

 

TÊN CƠ QUAN                                                  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………

Số: …../BB

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và

………………………….(bên nhận)

 

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại … đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …(bên giao)

và ……(bên nhận) thực hiện theo ……… của ………… ngày ………..

 

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

– Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………..

– Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………..

– Bà: ……………………….. Chức vụ: ……………………………………………..

 

2/ Bên nhận:

– Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………….…………….

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………….……….

– Bà: ………………………… Chức vụ: ……………………………….……………

 

Chủ tọa: Ông ………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông ……………………………………………………………………………….

 

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên …………….. theo biểu thống kê sau:

Bản thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
   

 

 

         
  Cộng:          

 

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………………………

Bằng chữ …………………………………………………………………………………

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

 

          CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                        CHỮ KÝ BÊN NHẬN

             Thư ký cuộc họp                                                                  Chủ tọa cuộc họp

 

 

Đây là mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất. Ngoài ra còn nhiều mẫu biên bản bàn giao khác. Bạn đọc có thể tham khảo trong các bài viết sau. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.