Biên bản cuộc họp là gì? Tại sao cần biên bản cuộc họp? Là những thắc mắc của các kế toán sắp ra trường đang tìm hiểu. Hoiluatgia.vn cung cấp cho các bạn mẫu biên bản cuộc họp mới nhất. Bạn đọc tham khảo và áp dụng vào trường hợp của mình cho phù hợp.

Biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp. Được thư ký cuộc họp tổng hợp lại nhằm mục đích lưu trữ và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp. Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất theo Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính số 01/2011/TT-BNV được Hoiluatgia.vn cập nhật để gửi đến các bạn tham khảo.

 

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                      Số: /BB- … (3)….

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

…………………………….(4)……………………………
_______________

Thời gian bắt đầu:………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………………….

Thành phần tham dự:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………………………..

Thư ký (người ghi biên bản):…………………………………………………………………………………………

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./.

  THƯ KÝ
(Chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TỌA
(Chữ ký, dấu (nếu có)) (5)

Họ và tên

Nơi nhận:
– ……….;
– Lưu: VT, hồ sơ.


Ghi chú:

  • (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
  • (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.
  • (5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).