Biên bản đối chiếu công nợ là công việc của kế toán phải làm. Để làm căn cứ cho quá trình kiểm tra thanh toán có thực hiện đúng không. Nội dung của mẫu biên bản đối chiếu công nợ sẽ ghi đầy đủ thông tin của hai bên, thông tin về sản phẩm, số phát sinh trong kỳ. Mời bạn đọc tham khảo nội dung sau để hiểu rõ vấn đề hơn.

Đối với doanh nghiệp thì biên bản đối chiếu này cũng rất cần thiết. Nó dùng để kế toán kiểm tra, kiểm soát các khoản nợ của DN với nhà cung cấp. Với khách hàng có thực hiện thanh toán đúng theo hợp đồng kinh tế đã ký kết không.

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ là mẫu biên bản được lập ra. Để ghi chép lại việc đối chiếu công nợ của doanh nghiệp.

CÔNG TY ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————

………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày…. tháng……năm…. Tại văn phòng Công ty …………, chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): ……………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: ………………………………..

– Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………

2. Bên B (Bên bán): ……………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: ……………………………….

– Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………..

Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau:

1. Công nợ đầu kỳ: … đồng

2. Số phát sinh trong kỳ:

STT Tên sản phẩm Đơn vị
Tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
Tổng cộng

3. Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng

4. Kết luận: Tính đến ngày ………………. bên A phải thanh toán chi bên B số tiền là: …………..

– Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà bên B không nhận được phản hồi từ quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là nội dung của mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp vào công nợ của mình. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn  pháp lý, xin vui lòng liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn..