Biên bản giao nhận hàng hóa được sử dụng hàng ngày trong những trao đổi mua bán. Nội dung của biên bản sẽ thể hiện đầy đủ nội dung hàng hóa, ngày giờ, địa điểm. Hoiluatgia.vn xin cung cấp cho các bạn mẫu biên bản bàn giao nhận hàng hóa mới nhất. Độc giả tham khảo và áp dụng phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Biên bản giao hàng mà bên bán giao cho đúng thủ tục trong mua bán. Bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian. Và giá cả ghi trong hợp đồng, khi đó bên mua sẽ phải ký nhận.

Hoiluatgia.vn xin đưa ra mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất. Mời bạn đọc tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:
BÊN BÁN:
BÊN ………………………………………………………………………………………………………….
CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………..
Đại diện bởi ông : …………………………………………………………………………………………
Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại : ……………………………………… Fax: ………………………………………………
MST : …………………………………………………………………………………………………………
(Sau đây gọi tắt là Bên A)
BÊN MUA:
BÊN ……………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….
Đại diện bởi ông : …………………………………………………………………………………………..
Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại : ………………………………………………….. Fax: ……………………………………
MST : ………………………………………………………………………………………………………….
(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………………..….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng:

………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

– Số lượng: ………………………………………………………………………………………………….
– Tương đương với Trị giá: theo HD……………………………………………….. đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).
(Bằng chữ: ……………………..).
Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ………………………………… với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: …………………….. Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./……/20…..
Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.
Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là nội dung của mẫu biên bản giao nhận hàng hóa. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý. Quý khách liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được tư vấn sớm nhất..