Mẫu biên bản làm việc là văn bản được sử dụng nhiều trong các buổi họp, gặp gỡ khách hàng. Hoiluatgia.vn cung cấp cho các bạn mẫu biên bản làm việc mới nhất  .Bạn đọc tham khảo nội dung bài viết và áp dụng vào trường hợp công việc của mình.

Mẫu biên bản làm việc

Nội dung biên bản làm việc bao gồm thông tin về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung về buổi làm việc, ý kiến các bên tham gia và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

 

 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
————-Số: …../BB- LAMVIEC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ……. giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1/ ………………………………………………………. Chứcvụ: ………………………. Đơn vị …………………………..

2/ ………………………………………………………. Chức vụ: ……………………… Đơn vị …………………………..

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): ………………………………………….. Năm sinh …………………….. Quốc tịch ……………………..

Nghề nghiệp ………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND/Hộ chiếu số:………………………… Ngày cấp …………………….. Nơi cấp ……………………….

2/ Ông (bà): …………………………………………… Năm sinh …………………….. Quốc tịch ……………………

Nghề nghiệp ……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số: …………………………. Ngày cấp …………………….. Nơi cấp ……………………..

Nội dung làm việc:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Biên bản được lập thành………bản; mỗi bản gồm …………………………………………… tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ………………………………………………………………..01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)