Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa hay được dùng khi bàn giao hàng hóa như trong hợp đồng. Nội dung của mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng sẽ được Hoiluatgia.vn trình bày sau đây. Bạn đọc tham khảo và áp dụng vào trường hợp của mình một cách phù hợp nhất.

Mẫu biên bản nghiệm thu

Nội dung mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mới nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm…………..

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC

Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………

Tài khoản:………………………………………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:…………………………………………………………………………………………

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………

Tài khoản:………………………………………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:………………………………………………………………………………………….

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số……./ngày…..tháng……năm…………như sau:

Điều 1: Nội dung:

– Bên B bàn giao cho bên A:……………………………………………………………………….

+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:…………………………………………….

+ Bên A thanh toán cho bên B:…………………………………………………………………..

– Tổng số tiền:………………………………………………………………………………………….

– Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………..

(Chưa bao gồm 10 % thuếVAT )

Xác nhận đã bàn giao:………………………………………………………………………………

Điều 2: Kết luận:

+ Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ ………………………………………

+ Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ ……………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……………………đã bàn giao.

+ Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau).

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)