Đơn đề nghị d01-ts là đơn dành cho những ai muốn thay đổi thông tin trên BHXH.Vì vậy, muốn thay đổi thông tin chuẩn. Bạn cần có mẫu  d01-ts chuẩn nhất và biết cách điền mẫu đơn d01-ts. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp và hướng dẫn cách điền mẫu đơn đề nghị d01-ts chuẩn nhất.

Mẫu đơn đề nghị D01-TS được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Được dành cho các đối tượng muốn thay đổi, điều chỉnh thông tin về nhân thân trên sổ BHXH, thẻ BHYT, thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu.

Mẫu đơn đề nghị d01-ts

Sau đây là nội dung của mẫu d01-ts:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………..

– Tôi tên là (viết chữ in hoa có dấu):……………………………………………………………………..

– Mã số quản lý:……………………………………………………………………………………………….

– Ngày tháng năm sinh: ……../……../………., Giới tính:………………………………………………

– CMT số:………………………….., nơi cấp:………………., ngày cấp: …../…../……………………

– Đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………

Nội dung:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ gửi kèm:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

                                         ……………., ngày ….. tháng ….. năm ……..

                                     Người đề nghị
                                    (ký, ghi rõ họ tên)

 

Chú ý: Bạn cần điền chính xác tên người làm và những nội dung cần thay đổi.

Trên đây là nội dung chính của Mẫu  d01-ts. Bạn đọc có thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được tư vấn sớm nhất..