Giấy biên nhận tiền là văn bản thể hiện việc mua bán, trao đổi hàng hóa, tiền tệ giữa các bên. Và được sử dụng dộng dãi cũng như hàng ngày. Do đó, bạn cần phải có mẫu giấy biên nhận tiền chính xác để giao dịch không xảy ra vấn đề gì. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cũng như hướng dẫn các bạn cách ghi chuẩn trên mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất.

Hoiluatgia.vn cung cấp mẫu Mẫu giấy biên nhận tiền theo quy định pháp luật. Bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại………………………..……., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………………………………………

Số CMND: ……………….…………….Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: ………….

Địa chỉ:…………………………………………….………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………….…………………………………………………………..

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……………………………………………….

Số CMND: ……………………………..Ngày cấp:………………………………….Nơi cấp: ………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………….được lập ngày…….tháng…..năm …….tại………………. Ông/Bà:…………………………………………. đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……………….….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………………, ngày……tháng….….năm…….
 

BÊN GIAO TIỀN

 

BÊN NHẬN TIỀN

 

Trên là nội dung của mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất. Quý khách tham khảo nội dung và áp dụng cho phù nhất. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý. Quy khách liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được tư vấn miễn phí..