Mẫu giấy đề nghị tạm ứng là điều đôi lúc bạn cần khi muốn 1 khoản tiền nhanh để giải quyết công việc cấp bách. Khi đó, bạn nên làm đề nghị tạm ứng với công ty, doanh nghiệp để được hỗ trợ. Để các bạn được biết rõ cách viết giấy đề nghị tạm ứng. Chúng tôi xin cung cấp cho các bạn mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất theo đúng thông tư của bộ tài chính. Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết.

Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán. Lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. Để biết được mẫu biểu mới nhất nào cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cập nhật để áp dụng và thực hiện trong năm 2018. Chúng tôi xin giới thiệu mẫu giấy đề nghị tạm ứng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Mẫu số 03 – TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính).

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Nội dung cụ thể của Giấy đề nghị tạm ứng – Mẫu số 03-TT được trình bày cụ thể dưới đây để các bạn tham khảo:

Mẫu 1: Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………………………

Bộ phận: …………………….

Mẫu số 03 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày…..tháng….năm….

Số: ……………..

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):………………………………………………………………………………..

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………………………. (Viết bằng chữ)………………..

Lý do tạmứng:……………………………………………………………………………………………

Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị………………………..
Bộ phận…………………….. 
Mẫu số 03 – TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ….. năm ……

Số: …………………

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………….…….………………………………..………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị tạm ứng số tiền:………………………………………(Viết bằng chữ)……………………

Lý do tạm ứng:………………………………………………………………………………………….

Thời hạn thanh toán:…………………………………………………………………………………..

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)

Trên đây là mẫu đề nghị tạm ứng mới nhất theo đúng thông tư của bộ tài chính. Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ văn phòng hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.