Giấy đi đường là chứng từ thể hiện nhân viên, CBNV đi công tác. Trong nội dung của giấy đi đường có các thông tin quan trọng để làm chứng từ công tác phí. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho độc giả mẫu giấy đi đường mới nhất theo đúng thông tư. Bạn đọc cùng tham khảo bài viết và áp dụng vào trường hợp của mình phù hợp nhất.

Sau khi đi công tác về thì CBNV, lao động xuất giấy đi đường. Và người phụ trách bộ phận xác nhận ngày về và thời gian lưu trú. Nộp kèm các chứng từ như vé tàu xe, hóa đơn nhà nghỉ, vé phà,… Nộp cho phòng tài chính hay kế toán làm thủ tục thanh toán tạm ứng và công tác phí. Và mẫu giấy đi đường sẽ chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi và thanh toán.

Sau đây là mẫu giấy đi đường mới nhất

Đơn vị: …….

Bộ phận: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: ………………

Cấp cho: …………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại: …………………………………………………………………………….

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số ………….. ngày ……….. háng ………… năm ……….

Từ ngày……….tháng…….năm………. đến ngày………tháng……..năm……

Ngày….tháng…..năm….
Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ………………………….đ

Công tác phí ………………….đ

Cộng ……………………………đ

Nơi đi
Nơi đến
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi…..
Nơi đến…
Nơi đi…..
Nơi đến……
– Vé người ……………………………………….vé x…………………đ = ………………………đ
– Vé cước ………………………………………..vé x…………………đ = ………………………đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ……………vé x…………………đ = ………………………đ
– Phòng nghỉ …………………………………….vé x…………………đ = ………………………đ
1- Phụ cấp đi đường: Cộng …………………………………..đ

2- Phụ cấp lưu trú: ………………………………………………đ

Tổng cộng ngày công tác: …………………………………….đ

Ngày…….tháng…….năm……
Duyệt
Số tiền được thanh toán là …………………….
Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Trên đây là toàn bộ nội dung của mẫu giấy đi đường mới nhất theo đúng thông tư số 133/2016/TT-BTC . Bạn đọc tham khảo và điền mẫu theo đúng quy định. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn dịch vụ pháp lý. Quý khách liên hệ văn phòng hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.