Bạn đang muốn tổ chức họp bạn bè hay Công ty muốn tổ chức họp cổ đông. Mà bạn chưa biết làm giấy mời thế nào cho chuẩn. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho bạn các mẫu giấy mời mới nhất. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp vào hoàn cảnh của mình.

Để cho việc họp  bàn được diễn ra đúng như dự kiến. Bạn phải nêu rõ các chi tiết như: thời gian, địa điểm, lý do họp trong mẫu giấy mời để cuộc họp thành công. Sau đây là chi tiết một vài mẫu giấy mời của chúng tôi:

Mẫu Thư Mời Họp

 

CÔNG TY…
Số: …/…


Vv: Họp………………..

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Địa danh, ngày….tháng….. năm 20..…

THƯ MỜI HỌP

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ……………………………………………………………………………

Kính gửi: ………….……………………………………………………………………………………….

Đến dự cuộc họp: (1)………….………………………………………………………………………….

Địa điểm: ……………………..…………………………………………………………………………….

Thời gian: ………………………….……………………………………………………………………….

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu Giấy Mời Họp

TÊN CƠ QUAN…………………………….
Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi: ……………………(2)……………………………..

Thừa lệnh…………………….(3)…………………………………..

Kính mời ……………………………đến dự họp về vấn đề…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian:…………. ngày, bắt đầu từ …………h ngày……tháng…….năm………….

Địa điểm: Tại………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị: ………………………………..(4)…………………………………

Xin đi đúng thành phần được mời và đến họp đúng giờ.

Nơi nhận: (5)
– Như trên
– …
– …
– Lưu đơn vị thảo văn bản và văn thư 
  T/L
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Ký tên đóng dấu)

 

Ghi chú

  1. Giấy mời họp phải đủ thể thức như công văn.
  2. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mời.
  3. Tên Bộ, cơ quan chủ trì họp mời.
  4. Nêu rõ người được mời cần chuẩn bị tài liệu, ý kiến tham gia; người dự họp phải đúng thành phần được mời để có trách nhiệm giải quyết (tham gia ý kiến và sau khi họp). Nếu cử người khác đi thay thì báo cho cơ quan chủ trì mời họp biết trước.
  5. Nêu rõ thành phần được mời để người dự họp biết.

 

Mẫu giấy mời họp số 3:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …………../GM- … (3)…. ……….. (4)……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY MỜI

………….. (5)………………
————–

………………………………………………..(2)……………………………………….. trân trọng kính mời:

Ông (bà): …………………………………………..(6)……………………………………………………….

Tới dự: ………………………………………………(7)……………………………………………………..

Thời gian: …………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………../.

Nơi nhận:

– …………;

– ……………;

– Lưu: VT, …. (8) A.xx (9

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

 

Trên là một số mẫu giấy mời mới nhất mà chúng tôi cung cấp. Chúc các bạn có buổi họp thành công như mong đợi. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.