Hoiluatgia.vn hôm nay xin gửi đến độc giả mẫu giấy ủy quyền nhà đất mới nhất theo quy định. Độc giả tham khảo mẫu và áp dụng tùy vào hoàn cảnh của mình. Nếu vẫn còn vướng mắc xin liên hệ văn phòng luật sư Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.

Giấy ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Vì một số nguyên nhân mà người chủ sử dụng đất không thể đứng ra hoàn thành một số thủ tục liên quan đến đất ở do đó cần phải ủy quyền nhà đất lại cho người thân hoặc bạn bè của mình thực hiện các giấy tờ như mua bán đất đai, các tài sản liên quan đến đất ở, do đó bạn cần thực hiện một số giấy tờ liên quan để ủy quyền cho người được ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến tài sản cố định, các thủ tục làm giấy ủy quyền cần khá nhiều thông tin để đảm bảo hợp pháp luật, tránh các tranh chấp sau này, do đó người làm đơn cần phải tìm hiểu kỹ các thủ tục liên quan.

Xem thêm:

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất theo quy định.

Mẫu sơ yếu lý lịch đầy đủ và chuẩn xác nhất.

Mẫu biên bản bàn giao đúng quy định

Thực tế hiện nay, việc ủy quyền trong các giao dịch về nhà đất đang diễn ra rất phổ biến. Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền nhà đất:

Mẫu giấy ủy quyền nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————- o0o ———— 

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

 

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………………………….

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Phạm vi Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thời gian Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

 

    BÊN ỦY QUYỀN                                                                                 BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Sau khi giấy ủy quyền nhà đất được xác nhận của địa phương nó sẽ có hiệu lực với 2 bên, người ủy quyền và được ủy quyền cần phải thực hiện theo các quyền lợi và nghĩa vụ trong giấy ủy quyền để đảm bảo quyền lợi của mình trước pháp luật.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được tư vấn sớm nhất.