Hợp đồng lao động là văn bản cam kết giữa ca nhân lao động và đơn vị thuê. Các điều kiện, thỏa thuận của 2 bên sẽ được đưa ra chi tiết trong nội dung của hợp đồng lao động. Nếu bạn vẫn còn chưa nắm rõ được nội dung của bản hợp đồng lao động. Hoiluatgia.vn chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo đúng quy định pháp luật.

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn được ban hành kèm theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH. Và các phụ lục đi kèm thông tư để thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng cho người lao động. Hợp đồng lao động quy định rõ về quyền lợi, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động.

Hiện nay, tùy thuộc vào tính chất công việc mà sẽ có những loại hợp đồng lao động khác nhau. Quý khách hàng có thể tham khảo một số Mẫu hợp đồng lao động dưới đây.

Mẫu Hợp đồng lao động :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày……tháng……năm……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:……………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………

Đại diện cho ………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………… Điện thoại:………………..

Và một bên là Ông/Bà:……………………………………………………………

Sinh ngày:………..…..tháng…….……năm…….……Tại:………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Số CMTND:………………………………… cấp ngày…….…../………./…….….

Số sổ lao động (nếu có):………………..……cấp ngày…………/………./………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Ông, bà:…………………………………………………làm việc theo loại hợp đồng lao động…………..…………………….từ ngày……tháng……năm…….đến ngày…….tháng….…năm………..

– Thử việc từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

– Địa điểm làm việc:………………………………………………………….….…

– Chức vụ:…………………………………………………………………….….…

– Công việc phải làm:…………………………………………………………..…..

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc:……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Đỉều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

1 – Nghĩa vụ:

Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà:…………………………

Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 – Quyền hạn:

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 – Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc:………………………………………………………

– Mức lương chính hoặc tiền công:……………………………………………..….

Được trả……….lần vào các ngày………..và ngày…………..hàng tháng.

– Phụ cấp gồm:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

– Bảo hiểm xã hội:

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

– Được hưởng các phúc lợi:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước:

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

– Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 – Nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 – Quyền hạn:

Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật (Bộ Luật Lao động hiện hành)

Điều 5 : Điều khoản chung:

1 – Những thỏa thuận khác:

………………………………………………………………………………………………………………

2 – Hợp đồng lao động có hiệu lực

Từ ngày……..tháng………..năm………..đến ngày………….tháng……….năm………….

Điều 6: Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản:

– 01 bản do người lao động giữ.

– 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại:………………………………………….

Người lao động
(Ký tên) 
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là mẫu hợp đồng lao động mới nhất mà chúng tôi cập nhập. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp vào trường hợp của mình phù hợp nhất. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý, xin vui lòng liên hệ văn phòng hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh nhất..