Là 1 kế toán thì bạn không thể không làm phiếu thu. Mẫu phiếu thu rất thông dụng và sử dụng hàng ngày trong các giao dịch của công ty. Phiếu thu chỉ là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền. Hôm nay, Holuatgia.vn xin đưa tới cho các bạn mẫu phiếu thu mới nhất và hướng dẫn cách lập phiếu thu.

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Các bạn tham khảo mẫu phiếu thu sau và áp dụng vào công việc của mình một cách hợp lý.

Mẫu phiếu thu

Xem thêm:

Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân mới nhất hiện nay.

Mẫu giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức theo quy định mới nhất

Mẫu thanh lý hợp đồng – Biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất.

Mẫu 1: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………..

Địa chỉ: ………………….

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………….. (Viết bằng chữ):………………………………………….

Kèm theo:……………………………………….. Chứng từ gốc:

Ngày….tháng….năm…
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 

Cách lập phiếu thu:

“Đơn vị”, “Địa chỉ”: ghi đầy đủ thông tin của doanh nghiệp

“Ngày tháng năm”: thời gian lập phiếu

“Quyển số”, “Số”: Trong mỗi phiếu thu ghi số quyển và số của từng phiếu thu. Số phiếu phải được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

“Nợ”, “Có”: Ghi nhận bút toán Nợ-Có cho nghiệp vụ thu tiền phát sinh.

“Họ tên người nộp tiền”, “Địa chỉ”: đây là những thông tin liên quan đến người nộp tiền

“Lý do nộp”: ghi rõ nội dung: thu tiền bán hàng, thu tiền tạm ứng còn thừa…

“Số tiền”: ghi số tiền bằng số và bằng chữ

“Kèm theo”: ghi số hoá đơn gốc kèm theo để dễ theo dõi và quản lý.

• Quy trình lưu chuyển chứng từ:

-Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung và ký tên vào Người lập phiếu, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng soát xét và Giám đốc ký duyệt, chuyển cho Thủ quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, Thủ quỹ ký tên, ghi nhận vào Đã nhận đủ số tiền, đồng thời Người nộp tiền ký vào Phiếu thu và ghi rõ họ tên.
-Nếu là thu ngoại tệ thì phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ, và tính ra số tiền được quy đổi.
-Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi nhận vào Sổ quỹ tiền mặt, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày, toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán.