Mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ thực hiện quyết định cho cán bộ nghỉ việc tại cơ quan mà cán bộ đang công tác, người viết quyết định cần nêu rõ tên cán bộ với một số thông tin như họ tên, chức vụ hiện tại, làm việc tại phòng ban nào của cơ quan. Bài viết sau sẽ giải thích rõ cho các bạn hiểu về vấn đề này.

Mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ được soạn thảo căn cứ theo các quy định của nhà nước, và nghị quyết do đảng bộ ban hành về việc vi phạm của cán bộ, đối với một số lỗi mà cán bộ vi phạm sẽ không thể chấp nhận được sẽ bị xử phạt nghiêm để làm gương cho những cán bộ khác, với mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ được chúng tôi sưu tầm từ các mẫu của nhà nước, giúp bạn đọc có thể tham khảo và sử dụng dễ dàng.

 

 Mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ như sau:

 

BỘ …………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …../QĐ-….-TCCB

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20……

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ ………………………

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ …………………….; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ ……………….. kỳ họp ngày …./…/20……. về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ …………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ………………. đối với ông …………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp………., Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ……………., Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và ông …………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

Sau khi đưa ra quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ, cán bộ có thể sẽ phải bồi thường thiệt hại cho cơ quan như vật chất hoặc tiền mặt, trước khi nghỉ việc yêu cầu cán bộ phải bàn giao công việc mình đang làm cho một cán bộ khác.

Với những hướng dẫn  như trên, chúng tôi hy vọng đã giúp được các bạn nắm được quy trình  miễn nhiệm cán bộ. Quý khách có thắc mắc hay nhu cầu liên quan xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.