Khi nhân viên mà bạn cảm thấy không có trách nhiệm, không có năng lực làm việc hay làm việc không có hiệu quả. Bạn có thể cho thôi việc. Tuy nhiên để cho nghỉ việc 1 nhân viên theo đúng luật lao động bạn phải có quyết định thôi việc. Nếu bạn chưa có mẫu quyết định thôi việc, hãy cùng xem nội dung bài viết sau đây.

Để đưa ra quyết định cho thôi việc thì chúng ta cũng phải đắn đo suy nghĩ rất kỹ. Bởi đó cũng đã là 1 nhân viên làm cho doanh nghiệp và họ còn sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, để tốt cho doanh nghiệp thì cần phải đưa ra quyết định cho nghỉ việc. Để hợp thức hóa cho thôi việc bạn cần xem mẫu quyết định thôi việc sau đây của chúng tôi.

Mẫu quyết định thôi việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

– Căn cứ Bộ Luật Lao động;

– Hợp đồng lao động đã ký ngày …………………………………………………………………….

– Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ được nghỉ việc kể từ ngày……………………………

……………………..……………………………………………………………………………………..

Điều 2: Ông (Bà) ……………………….và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 2;
Lưu hồ sơ;

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là mẫu quyết định thôi việc mới và đúng theo pháp lý. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp vào hoàn cảnh của mình. Bạn có thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ văn phòng hoiluatgia.vn chúng tôi.