Phiếu nhập kho là giấy tờ không thể thiếu với thủ kho hay kế toán kho hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều bạn kế toán mới còn chưa nắm rõ được nội dung phiếu nhập kho như nào, cách viết phiếu nhập kho ra sao. Hôm nay, Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các bạn mẫu phiếu nhập kho mới nhất theo đúng quy định. Bạn đọc tham khảo và tìm hiểu kỹ nội dung sau.

Phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho. Để làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán. Ngoài ra, đi kèm phiếu nhập kho trong biểu mẫu kế toán thông dụng là mẫu phiếu thu, phiếu chi và phiếu xuất kho.

Sau đây là nội dung chi tiết của mẫu phiếu nhập kho :

 

Đơn vị:………….

Bộ phận:…………….

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày….tháng….năm……

Số………………………..

Nợ……………………..

Có………………………

– Họ và tên người giao: ……………………………………………………………………………..

– Theo …………… số ……….. ngày ….. tháng ….. năm ….. của ……………………………

Nhập tại kho: …………………………………… địa điểm ………………………………………..

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………………………

ngày…….tháng…..năm….
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

 

Trên là nội dung của phiếu nhập kho excel  mới nhất. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp vào công việc của mình. Mọi chi tiết và tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.