Phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì ? Có cần thiết không? Ai thuê nhà cũng sẽ gặp tình huống này. Phụ lục hợp đồng thuê nhà là để thể hiện chi tiết nội dung của bản hợp đồng thuê nhà. Các điều khoản sẽ chi tiết và rõ ràng hơn. Đảm bảo quyền lợi cho cả 2 bên mà không cần chỉnh sửa.

Đây là mẫu Phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất. Bạn đọc tham khảo và áp dụng vào trường hợp của mình một cách hợp lý.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
– – – – – – – – – – – o0o- – – – – – – – – –

……………., ngày …. tháng …. năm …………

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ….., tháng ….., năm……….

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A): [BÊN THUÊ NHÀ]

CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông…………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: +84……………………………………..  Fax: +84………………………………………….

Mã số thuế…………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………………….

Tại chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B): [BÊN CHO THUÊ NHÀ]

CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: Ông…………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: +84 …………………………………….. Fax: +84…………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………

Tại chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………….

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về …………………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…..tháng…..năm……..cụ thể như sau:

1…………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………………………………………

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số

5.2 PL HĐ được lập thành ………. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……… bản

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số………………và có giá trị kể từ ngày ký………

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ, tên)
 ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Trên là mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất. Quý khách hàng cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan. Có thể tham khảo ý kiến luật sư Hoiluatgia.vn trước khi áp dụng vào thực tế.