Phụ lục hợp đồng là văn kiện nhằm thể hiện rõ một số nội dung, điều khoản trong hợp đồng. Nó là văn bản không tách rời hợp đồng chính. Hôm nay, Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các bạn mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất. Quý vị tham khảo và áp dụng vào trường hợp của mình một cách phù hợp nhất.

Mẫu phụ lục hợp đồng này có thể áp dụng với các trường hợp kinh tế, mua bán hay xây dựng, hợp đồng dịch vụ… Và có tính pháp lý giống như Mẫu hợp đồng ban đầu ký kết.

Sau đây là mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

Địa danh, ngày … tháng… năm…. 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số……………..

– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày…., tháng…., năm……

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..…………………………………………………...

Đại diện:…………………………………………..……………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………..…………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………..…………………………………………………………

Điện thoại: ….………………………..……………..Fax: …….………………………..………………..

Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..……………………

Số tài khoản:………………..………………………..……………………………..…………………

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY………………………………………..……………………………..……………………..

Đại diện:…………………………………………..…………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………..…………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………..…………………………………………………………

Điện thoại: ….………………………..……………..Fax: …….………………………..………………..

Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..……………………

Số tài khoản:………………..………………………..……………………………..…………………

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng kinh tế số……………………. về …………………………. đối với hợp đồng đã ký số ………………….., ngày…… tháng……năm……cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..…………………..……………………………………..…….

2. …………………..…………………..…………………..…………………..…………………………

3. …………………..…………………..…………………..…………………..…………………………

4. …………………..…………………..…………………..…………………..………………………….

5. Điều khoản chung:

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………..

5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ……….

5.3. Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…………………và có giá trị kể từ ngày ký………….

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

 

 

Hoiluatgia.vn hân hạnh cung cấp mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất cho các bạn. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới văn phòng chúng tôi.