Category Archives: Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả liên quan đến quyền của người sở hữu tác phẩm/sản phẩm đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận và cấp phép.

Chính vì thế chủ sở hữu nên nộp đơn đăng ký chứng nhận bảo hộ quyền tác giả và cần có giấy chứng nhận các quyền liên quan. Thực hiến đầy đủ quy trình đăng ký sau:

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả:

a)  Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác gỉa.

b) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả

c) Có giấy ủy quyền cho người được ủy quyền đến đăng ký.

d) Tài liệu chứng minh quyền của người nộp hồ sơ đã được thụ hưởng quyền nộp hồ sơ từ người khác. ;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả:

1. Trưng hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả

* 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

* 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

* Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

* Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu);

* Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

2. Trưng hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

* 03 bản mẫu tác phẩm gốc;

* 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);

* 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;

* Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);

* Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng;

* Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);

* Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Hotline: 0904.68.03.83(Zalo/Viber)
Inbox fanpage