Hoiluatgia.vn hôm nay sẽ giới thiệu với độc giả mẫu quy chế làm việc của chi bộ mới nhất và đúng quy định. Nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về mẫu quy chế làm việc chúng tôi xin trình bày như sau:

Sau Đại hội Chi bộ, bí thư sẽ soạn thảo Quy chế làm việc và bảng phân công nhiệm vụ dành cho đảng viên được bầu chọn. Qua thông báo này, công việc của từng giai đoạn sẽ được đến với mọi người và từ đó, mỗi cá nhân sẽ có trách nhiệm làm việc tốt hơn.

 MẪU QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

ĐẢNG BỘ ………..…………….

CHI BỘ ………………………

Số: …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày … tháng … năm …..

QUY CHẾ
Làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ………… khóa XX, nhiệm kỳ 2015 -2020 và Quy chế làm việc của Đảng uỷ ……………… khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và công tác lãnh đạo của Chi bộ ……………………….

2. Ban chi ủy, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tổ văn phòng và đảng viên trong chi bộ chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc Đảng lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn tổ văn phòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của chi bộ.

2. Chi ủy, Chi bộ trường tiểu học Túc Duyên làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên và chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công. Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ cấp trên, giải quyết các công việc theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả theo đúng quy định và chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ.

3. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của chi bộ, không được nói, viết và làm theo ý kiến riêng của mình trái với Nghị quyết của chi bộ và thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về những điều đảng viên không được làm.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

Điều 3 Trách nhiệm và quyền hạn của chi bộ

1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ và lãnh đạo có hiệu quả

2. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

3. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, các đoàn thể và tổ chuyên môn vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của CBCCVC trong cơ quan. Lãnh đạo CBCCVC tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Kiểm tra đảng viên thực hiện các Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên theo Điều lệ Đảng

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của chi uỷ

Chi uỷ là cơ quan lãnh đạo thay mặt chi bộ giữa 2 nhiệm kỳ của đại hội, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, có trách nhiệm, quyền hạn sau:

1. Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ.

2. Chuẩn bị nội dung, chương trình, cơ sở vật chất, triệu tập và tổ chức hội nghị, đại hội nhiệm kỳ của chi bộ.

3. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá, năm, quý, tháng của chi bộ, chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới, nhân sự tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và ban chấp hành các tổ chức đoàn thể để chi bộ thảo luận, quyết định.

4. Kiểm tra, đôn đốc tổ đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ.

5. Chi uỷ mỗi tháng họp 01 lần, ngoài ra họp đột xuất. Trong sinh hoạt phải đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình. Những vấn đề quan trọng và những ý kiến khác nhau phải được thảo luận kỹ, kết luận rõ trước khi biểu quyết, từng chi uỷ viên phải chịu trách nhiệm trước chi bộ về công tác, nhiệm vụ, chức trách được phân công.

Điều 5Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư chi bộ

Bí thư là người chủ trì công việc của chi uỷ, chi bộ, có trách nhiệm, quyền hạn như sau:

Tổ chức quán triệt đường lối, quan điểm, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ.

Đề xuất nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ thảo luận, quyết định.

Chuẩn bị văn kiện đại hội, nội dung hội nghị chi ủy; chủ trì hội nghị chi uỷ chi bộ theo đúng nguyên tắc và chế độ quy định.

Nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên báo cáo chi uỷ thảo luận, quyết định theo thẩm quyền.

Thay mặt chi bộ phân công thực hiện nghị quyết cho đảng viên; kiểm tra thực hiện nghị quyết của đảng viên; phát hiện, đề xuất với chi bộ xem xét, quyết định những nội dung, biện pháp cần bổ sung trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Thường xuyên chăm lo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, chăm lo xây dựng các tổ chức trong tổ dân phố và đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự vững mạnh; xây dựng tốt mối đoàn kết trong chi bộ; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác.

Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi uỷ, chi bộ theo quy định. Xem xét và ký các thủ tục hành chính về đảng.

Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ phường và chi bộ về Nghị quyết, Quyết định và kết quả thực hiện nghị quyết của cấp trên và của chi bộ.

Bí thư phụ trách chung hoạt động, công tác của toàn chi bộ và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của cơ quan.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của phó bí thư chi bộ

Phó Bí thư là người cùng bí thư chuẩn bị nội dung các kỳ họp của chi bộ; tham mưu giúp đồng chí Bí thư tổ chức quán triệt đường lối, quan điểm, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ cũng như đề xuất nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ thảo luận, quyết định.

Phụ trách hoạt động của các tổ chức và đoàn thể trong nhà trường.

Phó Bí thư được giải quyết các công việc của chi bộ được phân công, thay mặt bí thư chủ trì công tác đảng theo ủy quyền của đồng chí bí thư, khi bí thư vắng mặt.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Chi ủy viên

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tham gia lãnh đạo tập thể của Ban chi ủy qua việc tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban chi ủy, tham gia thảo luận và quyết định công việc của Chi ủy.

Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về lĩnh vực mình phụ trách. Chủ động đề xuất ý kiến với Ban Chi ủy để cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của Chi bộ. Chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chi ủy, Chi bộ công việc mà mình phụ trách.

Điều 8: Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên hoạt động theo sự phân công và chịu sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ; thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Điều 9: Đảng viên theo cương vị, chức trách được giao thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết thuộc lĩnh vực mình phụ trách, công việc được chi bộ phân công. Kịp thời phản ánh với chi bộ những vấn đề mới nảy sinh và chưa phù hợp để chi bộ xem xét, quyết định.

Chương III

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CỦA CHI UỶ, CHI BỘ

Điều 10Chế độ công tác và sinh hoạt

– Đầu năm chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

– Hàng tháng chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khi cần ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề.

– Chi bộ họp 1 lần/tháng vào ngày 28, khi cần thiết tổ chức họp bất thường.

Điều 11. Chế độ tổ chức thực hiện nghị quyết

– Nghị quyết của chi bộ được quán triệt đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

– Lãnh đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng theo cương vị, chức trách phải có kế hoạch chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.

– Các đồng chí chi uỷ viên theo cương vị, trách nhiệm được phân công phải có kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết và kiểm tra việc chấp hành nghị quyết theo sự phân công của chi uỷ.

– Đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm nghị quyết của chi bộ, có trách nhiệm báo cáo trước chi bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

– Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Chi ủy viên, lãnh đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng phải báo cáo tình hình kết quả những công tác được phân công với chi bộ. Trường hợp trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ huyên môn, tổ văn phòng không phải là đảng viên phải báo cáo hội nghị chi ủy để chi ủy tổng hợp báo cáo tại chi bộ.

– Bí thư thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ đảng, đảng viên về việc thực hiện nghị quyết và các chương trình công tác được chi bộ thông qua.

Điều 12. Chế độ thông tin

Hàng tháng cấp uỷ có trách nhiệm thông tin đến các đảng viên những Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của trên, tình hình chung của chi bộ và cơ quan. Nội dung thông tin phải thực hiện đúng quy định đối với từng đối tượng.

Điều 13. Chế độ báo cáo

Thực hiện tốt chế độ báo cáo lên trên theo quy định, bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan. Khi có những vấn đề đột xuất, cần thiết bí thư hoặc Phó Bí thư trực tiếp báo cáo lên Đảng uỷ xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 14. Chế độ học tập nghiên cứu

Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phái có kế hoạch thường xuyên học tập và lấy việc tự học là chính, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn nhằm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi sinh hoạt, học tập theo quy định

Điều 15. Chế độ tự phê bình và phê bình

Định kỳ 1 năm, cuối nhiệm kỳ hoặc theo yêu cầu, chi bộ tổ chức tự phê bình và phê bình. Trước khi phê bình, tự phê bình tổ chức cho đảng viên và quần chúng đóng góp ý kiến cho chi bộ, chi uỷ, cá nhân chi uỷ viên và đảng viên (nếu cần thiết). Sau tự phê bình và phê bình, cấp uỷ phải thông báo đến đảng viên và quần chúng những vấn đề cần thiết, đồng thời tổ chức tốt việc tự phê bình và phê bình trong cấp uỷ và chi bộ.

Tự phê bình và phê bình phải khách quan, trung thực, thắng thắn, xây dựng và đoàn kết

Điều 16. Chế độ phát ngôn, bảo mật.

Tất cả đảng viên phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nói và làm theo nghị quyết; không nói và làm theo ý riêng của mình, giữ đúng kỷ luật phát ngôn và chế độ bảo mật theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 17. Chế độ sơ kết, tổng kết

Định kỳ 1 năm và theo nhiệm kỳ đại hội, chi bộ phải tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả và rút kinh nghiệm lãnh đạo của chi bộ.

– Sơ kết, tổng kết phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, ưu khuyết điểm, nêu rõ nguyên nhân; khuyết điểm phải phân rõ trách nhiệm thuộc về lãnh đạo hay thuộc về tổ chức thực hiện. Đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa.

Chương IV

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 18. Quan hệ giữa chi bộ với cơ quan, các tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Là mối quan hệ giữa lãnh đạo và tổ chức thực hiện, được thể hiện:

– Chi bộ lãnh đạo cơ quan, các tỏ chức đoàn thể và tổ chuyên môn, tổ văn phòng bằng chủ trương, nghị quyết; bằng công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức đó.

– Cơ quan, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ văn phòng chịu sự lãnh đạo của chi bộ và có trách nhiệm quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của chi bộ và thực hiện tốt chế độ báo báo, xin chỉ thị.

Điều 19. Quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với Lãnh đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Mối quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng là mối quan hệ giữa lãnh đạo với tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn phải phục tùng sự lãnh đạo của tập thể chi uỷ; kịp thời báo cáo với tập thể chi uỷ tình hình cơ quan, đoàn thể, tổ chuyên môn tổ văn phòng nhiệm vụ được giao; đề xuất chủ trương, biện pháp để chi uỷ, chi bộ thảo luận quyết định và có trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ theo chức trách đảm nhiệm.

Điều 20. Quan hệ giữa bí thư chi bộ với lãnh đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Quan hệ giữa bí thư chi bộ với lãnh đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng là mối quan hệ phối hợp giữa 2 người đại diện 2 tổ chức dưới sự lãnh đạo của chi bộ, là mối quan hệ mẫu mực về trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau.

Bí thư thay mặt chi ủy, chi bộ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình lãnh đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn tổ văn phòng tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Lãnh đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng phải chấp hành chỉ đạo của đồng chí Bí thư trên cơ sở nghị quyết, quyết định của tập thể chi bộ, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Bí thư hoặc chi ủy chi bộ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh.

Chương V

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẢNG

Điều 21. Tài chính của chi bộ

Tài chính đảng của chi bộ là nguồn thu từ đảng viên trích lại theo tỷ lệ %; kinh phí khen thưởng đối với tập thể và các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Việc quản lý, sử dụng tài chính phải bảo đảm đúng chế độ nguyên tắc, quản lý chặt chẽ, dễ kiểm tra

Số tiền đảng phí được trích giữ lại và các nguồn thu khác do chi bộ quản lý và quyết định sử dụng

Điều 22. Quản lý và sử dụng tài chính của chi bộ

Chi bộ giao cho chi uỷ (đ/c chi uỷ viên Đỗ Thị Phương Thùy) phụ trách thu, nộp, quản lý tài chính đảng.

Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, cuối nhiệm kỳ đồng chí phụ trách quản lý tài chính đảng phải báo cáo với chi bộ về tình hình thu nộp, quản lý, sử dụng tài chính đảng của chi bộ.

Nội dung chi:

– Chi hội nghị

– Mua văn phòng phẩm

– Chi quản lý đảng viên

– Chi thăm hỏi đảng viên……

– Chi công tác phát triển đảng: Đi điều tra trong và ngoài thành phố, tỉnh

Điều 23. Thu, nộp và quản lý tiền đảng phí

Đảng viên phải tự giác đóng đảng phí cho chi bộ vào kỳ sinh hoạt hàng tháng đúng tỷ lệ quy định và ký tên vào sổ thu nộp đảng phí.

Đồng chí phụ trách quản lý tài chính đảng của chi bộ phải ghi chép đầy đủ, rõ ràng đúng quy định vào sổ thu, chi tài chính đảng của chi bộ (có chứng từ thu, chi kèm theo) và nộp đảng phí lên bộ phận tài chính Đảng uỷ đúng thời gian quy định.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Quy chế này được chi bộ thông qua ngày … tháng … năm ….. và được phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Điều 25. Mọi đảng viên phải chấp hành và thực hiện đúng quy chế của chi bộ. Trong quá trình thực hiện có gì phát sinh chưa phù hợp, chi bộ sẽ thảo luận, thống nhất bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

– Đảng ủy ……………………;

– Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ